f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ลงวันที่ 04/05/2562

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสตูล เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล


'