f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมจิตอาสา แขวงทางหลวงสตูล
ลงวันที่ 15/04/2562

วันที่ 15 เมษายน 2562 นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 พร้อมด้วยนายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล นายสุชาติ เชาวน์เสฎฐกุล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล ฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงและหมวดทางหลวงในสังกัดฯ ร่วมกับขนส่งจังหวัดสตูล ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยการแจกน้ำ ผ้าเย็น แผนที่ พร้อมทั้งรณรงค์ "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย มอเตอร์ไซค์เปิดไฟใส่หมวกกันน๊อก" แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางบริเวณจุดบริการทั่วไทยหมวดทางหลวงควนโดน บนทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - ย่านซื่อ ที่ กม.58+000 (บริเวณโค้งอีซูซุ) ซึ่งมีจำนวนจิตอาสาทั้งหมด 25 ราย ดังนี้
1.นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18
2.นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
3. นายสุชาติ เชาวน์เสฏฐกุล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายปณิธาน บริสุทธิ์
5. นายพิชัย ขวัญปลอด
6. นายพิจิตร ขุนไพชิต
7. นายหัสดินทร์ ตาเดอิน
8. นายสมชาย ผลทวี
9. นายสิทธิพร แดงมาด
10. นายซอหมาด พลาอาด
11. นายมูฮัมหมาด ยายา
12. นายวิโรจ โต๊ะดุสน
13. นายสุรศักดิ์ เส็นแหละ
14. นางสาวนอรซาลิน เหมือนแก้ว
15. นางสาวสิริลักษณ์ จันต๊ะนาเขต
16. นายพาณิช ทิพย์รองพ]
17. นายศรีนอง บัวเนียม
18. นายชาญณรงค์ ชูนาคา
19. นายชัชวาล นกดำ
20. นายพงษเดช บินรินทร์
21. นางกันยา จินดา
22. นางสุกัญญา สโมทาน
23. นางสาวรัชนู เทพชนะ
24. นายปวริศน์ หมาดมานัง
25. นายสุรขัย เทพชนะ


'