f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 4053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนเนียง - ปากบาง ระหว่าง กม.4+115 - กม.6+495 ระยะทาง 2.380 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (69 ต้น) จำนวน 3 รายการ 27/11/2563 eb-สต11/2564 แขวงทางหลวงสตูล
2 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 4 ระหว่าง กม.7+700 - กม.9+765 ระยะทาง 2.065 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (60 ต้น) จำนวน 3 รายการ 25/11/2563 eb-สต10/2564 แขวงทางหลวงสตูล
3 จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.4+200 - กม.5+730 ระยะทาง 1.530 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 28 รายการ 18/11/2563 eb-สต9/2564 แขวงทางหลวงสตูล
4 จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.34+800 - กม.36+490 ระยะทาง 1.690 กม. ปริมาณงาน 33,720 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 17/11/2563 eb-สต8/2564 แขวงทางหลวงสตูล
5 จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.38+000 - กม.39+610 ระยะทาง 1.610 กม. ปริมาณงาน 32,300 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 16/11/2563 eb-สต7/2564 แขวงทางหลวงสตูล
6 จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 3 ระหว่าง กม.44+500 - กม.46+665 ระยะทาง 2.165 กม. ปริมาณงาน 42,873 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 09/11/2563 eb-สต4/2564 แขวงทางหลวงสตูล
7 จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.14+425 - กม.18+025 ระยะทาง 3.600 กม. ปริมาณงาน 36,000 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 09/11/2563 eb-สต3/2564 แขวงทางหลวงสตูล
8 จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 4 ระหว่าง กม.47+740 - กม.51+105 LT. ระยะทาง 3.365 กม. ปริมาณงาน 33,702 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 09/11/2563 eb-สต5/2564 แขวงทางหลวงสตูล
9 จ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยก - หยงสตาร์ ระหว่าง กม.2+109 - กม.3+245 ระยะทาง 1.136 กม. ปริมาณงาน 13,632 ตร.ม. จำนวน 18 รายการ 09/11/2563 eb-สต6/2564 แขวงทางหลวงสตูล
10 จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.34+800 - กม.36+490 ระยะทาง 1.690 กม. ปริมาณงาน 33,720 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 19/10/2563 eb-สต2/2564 แขวงทางหลวงสตูล
11 จ้างเหมาฟื้นฟูทางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.12+056 - กม.13+305 ระยะทาง 1.249 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 17 รายการ 09/10/2563 eb-สต1/2564 แขวงทางหลวงสตูล
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+520 ระยะทาง 1.020 กม. ปริมาณงาน 12,240 ตร.ม. จำนวน 19 รายการ 22/07/2563 eb-สต 13/2563 แขวงทางหลวงสตูล
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงควนรู แขวงทางหลวงสตูล ตามแบบมาตรฐานสำนักสำรวจและออกแบบ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.21+479 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 14/04/2563 eb-สต12/2563 แขวงทางหลวงสตูล
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.0+205 - กม.2+170 ระยะทาง 1.965 กม. ปริมาณงาน 23,760 ตร.ม. จำนวน 19 รายการ 13/04/2563 eb-สต11/2563 แขวงทางหลวงสตูล
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 2 ระหว่าง กม.18+025 - กม.22+090 ระยะทาง 4.065 กม. ปริมาณงาน 4.065 กม. จำนวน 15 รายการ 13/04/2563 eb-สต10/2563 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 29 รายการ