f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ลงพื้นที่ร่วมเก็บข้อมูลวัดค่าดัชนีความเรียบสากล (IRI) ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูล

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอิทธิ์ศักดิ์ นวกิจวัฒนา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการดำเนินงาน (วดร.4 ภาคใต้) นายเชิดชัย สวนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 18 นางสาวปริศนา โชติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล (ฝ่ายวิศวกรรม) นายพนมศักดิ์ รุ่งรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ลงพื้นที่ร่วมเก็บข้อมูลวัดค่าดัชนีความเรียบสากล (IRI) ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูล
title
กิจกรรมจิตอาสา แขวงทางหลวงสตูล

วันที่ 15 เมษายน 2562 นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 พร้อมด้วยนายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล นายสุชาติ เชาวน์เสฎฐกุล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล ฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงและหมวดทางหลวงในสังกัดฯ ร่วมกับขนส่งจังหวัดสตูล ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยการแจกน้ำ ผ้าเย็น แผนที่ พร้อมทั้งรณรงค์ "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย มอเตอร์ไซค์เปิดไฟใส่หมวกกันน๊อก" แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางบริเวณจุดบริการทั่วไทยหมวดทางหลวงควนโดน บนทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - ย่านซื่อ ที่ กม.58+000 (บริเวณโค้งอีซูซุ) ซึ่งมีจำนวนจิตอาสาทั้งหมด 25 ราย ดังนี้1.นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 182.นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล3. นายสุชาติ เชาวน์เสฏฐกุล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล ฝ่ายปฏิบัติการ4. นายปณิธาน บริสุทธิ์5. นายพิชัย ขวัญปลอด6. นายพิจิตร ขุนไพชิต7. นายหัสดินทร์ ตาเดอิน8. นายสมชาย ผลทวี9. นายสิทธิพร แดงมาด10. นายซอหมาด พลาอาด11. นายมูฮัมหมาด ยายา12. นายวิโรจ โต๊ะดุสน13. นายสุรศักดิ์ เส็นแหละ14. นางสาวนอรซาลิน เหมือนแก้ว15. นางสาวสิริลักษณ์ จันต๊ะนาเขต16. นายพาณิช ทิพย์รองพ]17. นายศรีนอง บัวเนียม18. นายชาญณรงค์ ชูนาคา19. นายชัชวาล นกดำ20. นายพงษเดช บินรินทร์21. นางกันยา จินดา22. นางสุกัญญา สโมทาน23. นางสาวรัชนู เทพชนะ24. นายปวริศน์ หมาดมานัง25. นายสุรขัย เทพชนะ