f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุหล่อลื่น 02/03/2564 19,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย 25/02/2564 34,184.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/02/2564 26,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/03/2564 22,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 25/02/2564 27,867.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 23/02/2564 273,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสตูล จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 23/02/2564 21,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก โดยการติดตั้งป้าย Overhead คร่อมถนน บริเวณทางแยก, ป้าย Overhang และป้ายบอกทางสู่แหล่งท่องเที่ยว UNESCO GLOBAL GEOPARK LAND ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูลและแขวงทางห 23/02/2564 10,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 17/02/2564 21,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสตูล จ้างทำป้ายไวนิล 17/02/2564 6,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล 16/02/2564 238,631.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 15/02/2564 7,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 09/02/2564 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสตูล งานจ้างเหมาผลิตเสาป้ายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการติดตั้งป้ายจราจร ในทางหลวงสังกัดแขวงทางหลวงสตูล ปริมาณงาน 170 ต้น (585 ม.) 05/02/2564 228,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 04/02/2564 19,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 762 รายการ