f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสตูล ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน ที่ สต/ข.๑/๒๕๖๓ 19/11/2562 11,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/11/2562 22,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/11/2562 19,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 22,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2562 5,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 06/11/2562 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสตูล วัสดุไฟฟ้า 06/11/2562 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/11/2562 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/11/2562 57,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 06/11/2562 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/11/2562 12,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/11/2562 18,832.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 05/11/2562 26,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/11/2562 6,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/11/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 326 รายการ